Akty notarialne – wymagane dokumenty

Aby ułatwić Państwu proces przygotowania do wybranych czynności notarialnych i skrócić czas ich realizacji, podaję spis niezbędnych dokumentów do stworzenia aktu notarialnego i innych czynności notarialnych.

W celu potwierdzenia listy dokumentów wymaganych przy dokonywaniu czynności notarialnej niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Do przygotowania projektu aktu notarialnego wystarczy dostarczyć kopie dokumentów (osobiście lub mailem), a oryginały przedłożyć przy podpisywaniu umowy.

W indywidualnych przypadkach może okazać się konieczne przedłożenie innych dokumentów niż wymienione poniżej.

Poświadczenia

Własnoręczność podpisu

Przy poświadczeniu podpisu czynność notarialna dotyczy wyłącznie poświadczenia podpisu. Podpisy na dokumentach składane są w obecności notariusza. Jeżeli podpis na poświadczonym dokumencie nie był złożony w obecności notariusza - osoba, która podpisała dokument, może uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny. Do poświadczenia podpisu konieczna jest osobista obecność osoby, której podpis ma zostać poświadczony, z dokumentem tożsamości (np.: dowodem osobistym, paszportem) oraz z dokumentem, pod którym chce złożyć podpis.

Zgodność odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem

W celu sporządzenia odpisu/wyciągu dokumentu, notariuszowi musi zostać okazany oryginał dokumentu, osoba okazująca dokument powinna stawić się w Kancelarii ze swoim dokumentem tożsamości (np.: dowodem osobistym, paszportem).

Data okazania dokumentu (data pewna)

Notariuszowi należy okazać oryginał dokumentu, osoba okazująca dokument powinna stawić się w Kancelarii ze swoim dokumentem tożsamości (np.: dowodem osobistym, paszportem).

Pełnomocnictwo

 • dane Mocodawcy (osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa), to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • dowód osobisty lub paszport mocodawca winien przynieść na wyznaczony termin spotkania,
 • w przypadku gdy Mocodawcą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – firma, dane osobowe przedstawicieli, numery KRS, REGON, NIP, adres siedziby,
 • dane Pełnomocnika: imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania,
 • określenie zakresu pełnomocnictwa – do czego Pełnomocnik ma zostać upoważniony - w jakich sprawach będzie mógł reprezentować Mocodawcę, czy pełnomocnictwo będzie udzielone na czas określony, informacja - w przypadku ustanowienia kilku Pełnomocników - czy każdy z Pełnomocników może działać samodzielnie, czy mogą działać tylko łącznie,
 • dodatkowo gdy przedmiotem pełnomocnictwa ma być nieruchomość - numer księgi wieczystej lub dane dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Do udzielenia pełnomocnictwa konieczne jest stawiennictwo Mocodawcy - obecność pełnomocnika nie jest konieczna.

Darowizna

 • dane Darczyńcy/Darczyńców oraz Obdarowanego/Obdarowanych, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • dowód osobisty lub paszport należy przynieść na wyznaczony termin spotkania,
 • w przypadku, jeśli Darczyńcą/Obdarowanym ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - firma, dane osobowe przedstawicieli, numery KRS, REGON, NIP, adres siedziby,
 • określenie stopnia pokrewieństwa/powinowactwa pomiędzy Darczyńcą i Obdarowanym,
 • określenie wartości przedmiotu darowizny,
 • jeśli Darczyńca/Obdarowany pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
 • w przypadku, nabycia zbywanej nieruchomości/prawa w drodze spadku lub zasiedzenia przed 01.01.2007 roku albo w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia po 01.01.2007 roku – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony, bądź że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
 • jeśli nieruchomość/prawo jest obciążone hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (np. Banku, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka), o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki.

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy przedmiotem darowizny jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego prawa do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, przydział, w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,
 • zaświadczenie ze spółdzielni, z którego wynika, że darczyńcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a w przypadku gdy w akcie ma być zawarty wniosek o założenie księgi wieczystej: zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową do założenia księgi wieczystej ze szczegółowym opisem lokalu oraz wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki, na której posadowiony jest budynek.

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej.

Nieruchomość gruntowa zabudowana lub niezabudowana

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do nieruchomości), np. wypis aktu notarialnego, w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, jeśli opis nieruchomości w księdze wieczystej jest niezgodny z opisem nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków lub w przypadku konieczności odłączenia części nieruchomości do nowej księgi wieczystej,
 • przy podziale nieruchomości: mapa z projektem podziału nieruchomości i ostateczna decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych działki oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej na wszystkie działki powstałe z podziału.

Sprzedaż

 • dane Sprzedającego/Sprzedających oraz Kupującego/Kupujących, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • dowód osobisty lub paszport należy przynieść na wyznaczony termin spotkania,
 • w przypadku, jeśli Sprzedającym/Kupującym ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - firma, dane osobowe przedstawicieli, numery KRS, REGON, NIP, adres siedziby,
 • określenie ceny rynkowej oraz sposobu i terminu zapłaty ceny,
 • warunki i termin wydania przedmiotu umowy w posiadanie stronie kupującej,
 • numer konta bankowego, na które ma być przelana cena sprzedaży,
 • jeśli Sprzedający/Kupujący pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
 • w przypadku, nabycia zbywanej nieruchomości/prawa w drodze spadku lub zasiedzenia przed 01.01.2007 roku albo w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia po 01.01.2007 roku – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony, bądź że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
 • jeśli nieruchomość/prawo jest obciążone hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (np. Banku, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka), o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki,
 • w przypadku ustanowienia hipoteki dokumenty przygotowane przez Bank np. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki.

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego prawa do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, przydział, w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,
 • zaświadczenie ze spółdzielni, z którego wynika, że zbywcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu, a w przypadku gdy w akcie ma być zawarty wniosek o założenie księgi wieczystej, zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową do założenia księgi wieczystej ze szczegółowym opisem lokalu oraz wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki, na której posadowiony jest budynek,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu.

W akcie notarialnym nabywcy mogą wyrazić zgodę na późniejsze wymeldowanie lub późniejsze rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego. Wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy, niemniej dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu/budynku mieszkalnego przed zawarciem aktu. Jeżeli tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, która jest dość długotrwała.

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o podjętej uchwale o rewitalizacji i prawie pierwokupu lub braku takich uchwał dla nieruchomości,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu.

W akcie notarialnym nabywcy mogą wyrazić zgodę na późniejsze wymeldowanie lub późniejsze rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego. Wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy, niemniej dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu/budynku mieszkalnego przed zawarciem aktu. Jeżeli tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, która jest dość długotrwała.

Nieruchomość gruntowa zabudowana lub niezabudowana

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do nieruchomości), np. wypis aktu notarialnego, w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, jeśli opis nieruchomości w księdze wieczystej jest niezgodny z opisem nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków lub w przypadku konieczności odłączenia części nieruchomości do nowej księgi wieczystej,
 • przy podziale nieruchomości: mapa z projektem podziału nieruchomości i ostateczna decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych działki oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej na wszystkie działki powstałe z podziału,
 • zaświadczenie o podjętej uchwale o rewitalizacji i prawie pierwokupu lub braku takich uchwał dla nieruchomości,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w uproszczonym planie urządzenia lasów lub decyzji z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, albo braku takich dokumentów dla nieruchomości,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku,
 • zaświadczenie o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy lub decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy (ostateczna),
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach i podatkach związanych z nieruchomością,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych (w przypadku nieruchomości zabudowanej).

W akcie notarialnym nabywcy mogą wyrazić zgodę na późniejsze wymeldowanie lub późniejsze rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego. Wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy, niemniej dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu/budynku mieszkalnego przed zawarciem aktu. Jeżeli tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, która jest dość długotrwała.

Zamiana

 • dane stron, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • dowód osobisty lub paszport należy przynieść na wyznaczony termin spotkania,
 • w przypadku, jeśli stroną umowy ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - firma, dane osobowe przedstawicieli, numery KRS, REGON, NIP, adres siedziby,
 • określenie przedmiotów zamiany,
 • określenie wartości przedmiotów zamiany,
 • określenie terminu wzajemnego wydania przedmiotów umowy,
 • jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
 • w przypadku, nabycia zbywanej nieruchomości/prawa w drodze spadku lub zasiedzenia przed 01.01.2007 roku albo w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia po 01.01.2007 roku – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony, bądź że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
 • jeśli nieruchomość/prawo jest obciążone hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (np. Banku, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka), o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki.

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy przedmiotem zamiany jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego prawa do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, przydział, w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,
 • zaświadczenie ze spółdzielni, z którego wynika, że zbywcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu, a w przypadku gdy w akcie ma być zawarty wniosek o założenie księgi wieczystej zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową do założenia księgi wieczystej ze szczegółowym opisem lokalu oraz wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki na której posadowiony jest budynek,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu.

W akcie notarialnym nabywcy mogą wyrazić zgodę na późniejsze wymeldowanie lub późniejsze rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego. Wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy, niemniej dla strony nabywającej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu/budynku mieszkalnego przed zawarciem aktu. Jeżeli tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, która jest dość długotrwała.

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o podjętej uchwale o rewitalizacji i prawie pierwokupu lub braku takich uchwał dla nieruchomości,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu.

W akcie notarialnym nabywcy mogą wyrazić zgodę na późniejsze wymeldowanie lub późniejsze rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego. Wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy, niemniej dla strony nabywającej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu/budynku mieszkalnego przed zawarciem aktu. Jeżeli tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, która jest dość długotrwała.

Nieruchomość gruntowa zabudowana lub niezabudowana

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do nieruchomości), np. wypis aktu notarialnego, w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, jeśli opis nieruchomości w księdze wieczystej jest niezgodny z opisem nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków lub w przypadku konieczności odłączenia części nieruchomości do nowej księgi wieczystej,
 • przy podziale nieruchomości: mapa z projektem podziału nieruchomości i ostateczna decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych działki oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej na wszystkie działki powstałe z podziału,
 • zaświadczenie o podjętej uchwale o rewitalizacji i prawie pierwokupu lub braku takich uchwał dla nieruchomości,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w uproszczonym planie urządzenia lasów lub decyzji z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, albo braku takich dokumentów dla nieruchomości,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku,
 • zaświadczenie o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy lub decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy (ostateczna),
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach i podatkach związanych z nieruchomością,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych (w przypadku nieruchomości zabudowanej).

W akcie notarialnym nabywcy mogą wyrazić zgodę na późniejsze wymeldowanie lub późniejsze rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego. Wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy, niemniej dla strony nabywającej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu/budynku mieszkalnego przed zawarciem aktu. Jeżeli tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, która jest dość długotrwała.

Dział spadku

 • dane Spadkobierców, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • dowód osobisty lub paszport należy przynieść na wyznaczony termin spotkania,
 • w przypadku, jeśli stroną umowy ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - firma, dane osobowe przedstawicieli, numery KRS, REGON, NIP, adres siedziby,
 • opis przedmiotu/przedmiotów umowy,
 • określenie sposobu podziału masy spadkowej (komu ma przypaść dany przedmiot, czy w całości, czy w udziałach – jeśli w udziałach to w jakiej wysokości),
 • określenie, czy dział przeprowadzany jest ze spłatą/dopłatą na rzecz któregoś ze Spadkobierców,
 • określenie wartości rynkowej przedmiotu/przedmiotów umowy,
 • określenie terminu wydania przedmiotu/przedmiotów umowy w posiadanie nabywcy,
 • jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego od wszystkich Spadkobierców, potwierdzające: a) uregulowanie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od spadków i darowizn, lub b) potwierdzające, że nabycie spadku było zwolnione z podatku od spadków i darowizn, lub c) stwierdzające, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn uległo przedawnieniu (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
 • jeśli nieruchomość/prawo jest obciążone hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (np. Banku, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka), o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki.

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy przedmiotem działu spadku jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

 • podstawa nabycia przez Spadkodawcę (osobę, po której nastąpiło dziedziczenie) – dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego prawa do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, przydział, w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,
 • zaświadczenie ze spółdzielni, w której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu przysługuje prawo do danego lokalu oraz o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu, a w przypadku gdy w akcie ma być zawarty wniosek o założenie księgi wieczystej zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową do założenia księgi wieczystej ze szczegółowym opisem lokalu oraz wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki na której posadowiony jest budynek.

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

 • podstawa nabycia przez Spadkodawcę (osobę, po której nastąpiło dziedziczenie) – dokument, który stanowi tytuł prawny do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej.

Nieruchomość gruntowa zabudowana lub niezabudowana

 • podstawa nabycia przez Spadkodawcę (osobę, po której nastąpiło dziedziczenie) – dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do nieruchomości), np. wypis aktu notarialnego, w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, jeśli opis nieruchomości w księdze wieczystej jest niezgodny z opisem nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków lub w przypadku konieczności odłączenia części nieruchomości do nowej księgi wieczystej,
 • przy podziale nieruchomości: mapa z projektem podziału nieruchomości i ostateczna decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych działki oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej na wszystkie działki powstałe z podziału.

Zniesienie współwłasności

 • dane Współwłaścicieli tj.: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • dowód osobisty lub paszport należy przynieść na wyznaczony termin spotkania,
 • w przypadku, jeśli stroną umowy ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – firma, dane osobowe przedstawicieli, numery KRS, REGON, NIP, adres siedziby,
 • opis przedmiotu/przedmiotów umowy,
 • określenie sposobu zniesienia współwłasności (komu ma przypaść dany przedmiot, czy w całości, czy w udziałach – jeśli w udziałach to w jakiej wysokości),
 • określenie, czy zniesienie współwłasności przeprowadzane jest ze spłatą/dopłatą na rzecz któregoś z ustępujących Współwłaścicieli,
 • określenie wartości rynkowej przedmiotu/przedmiotów umowy,
 • określenie terminu wydania przedmiotu/przedmiotów umowy w posiadanie nabywcy,
 • jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
 • w przypadku, nabycia zbywanej nieruchomości/prawa w drodze spadku lub zasiedzenia przed 01.01.2007 roku albo w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia po 01.01.2007 roku – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony, bądź że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
 • jeśli nieruchomość/prawo jest obciążone hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (np. Banku, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka), o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki.

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy przedmiotem zniesienia współwłasności jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

 • podstawa nabycia przez Współuprawnionych – dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego prawa do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, przydział, w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,
 • zaświadczenie ze spółdzielni, w której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu przysługuje prawo do danego lokalu oraz o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu, a w przypadku gdy w akcie ma być zawarty wniosek o założenie księgi wieczystej zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową do założenia księgi wieczystej ze szczegółowym opisem lokalu oraz wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki na której posadowiony jest budynek.

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

 • podstawa nabycia przez Współwłaścicieli – dokument, który stanowi tytuł prawny do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej.

Nieruchomość gruntowa zabudowana lub niezabudowana

 • podstawa nabycia przez Współwłaścicieli – dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do nieruchomości), np. wypis aktu notarialnego, w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, jeśli opis nieruchomości w księdze wieczystej jest niezgodny z opisem nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków lub w przypadku konieczności odłączenia części nieruchomości do nowej księgi wieczystej,
 • przy podziale nieruchomości: mapa z projektem podziału nieruchomości i ostateczna decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych działki oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej na wszystkie działki powstałe z podziału,
 • zaświadczenie o podjętej uchwale o rewitalizacji i prawie pierwokupu lub braku takich uchwał dla nieruchomości,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w uproszczonym planie urządzenia lasów lub decyzji z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, albo braku takich dokumentów dla nieruchomości,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku,
 • zaświadczenie o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy lub decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy (ostateczna),
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach i podatkach związanych z nieruchomością,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych (w przypadku nieruchomości zabudowanej).

W akcie notarialnym nabywcy mogą wyrazić zgodę na późniejsze wymeldowanie lub późniejsze rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego. Wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy, niemniej dla strony nabywającej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu/budynku mieszkalnego przed zawarciem aktu. Jeżeli tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, która jest dość długotrwała.

Małżeńska umowa majątkowa

 • dane małżonków lub osób planujących zawarcie związku małżeńskiego, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • dowód osobisty lub paszport należy przynieść na wyznaczony termin spotkania,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, a w przypadku umów zawieranych przed zawarciem związku małżeńskiego wskazanie planowanej daty zawarcia związku.

Podział majątku wspólnego

 • dane Małżonków, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • dowód osobisty lub paszport należy przynieść na wyznaczony termin spotkania,
 • określenie, czy podział następuje w związku z:
  • zawarciem umowy majątkowej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej (wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową),
  • orzeczeniem separacji (odpis wyroku orzekającego separację),
  • orzeczeniem rozwodu (odpis wyroku orzekającego rozwód),
 • opis przedmiotu/przedmiotów umowy,
 • określenie sposobu podziału majątku (komu ma przypaść dany przedmiot, czy w całości, czy w udziałach – jeśli w udziałach to w jakiej wysokości),
 • określenie, czy podział majątku przeprowadzany jest ze spłatą/dopłatą na rzecz któregoś z Małżonków,
 • określenie wartości rynkowej przedmiotu/przedmiotów umowy,
 • określenie terminu wydania przedmiotu/przedmiotów umowy w posiadanie nabywcy,
 • w przypadku, nabycia nieruchomości/prawa w drodze spadku lub zasiedzenia przed 01.01.2007 roku albo w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia po 01.01.2007 roku – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony, bądź że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
 • jeśli nieruchomość/prawo jest obciążone hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (np. Banku, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka), o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki.

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy przedmiotem podziału majątku wspólnego jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

 • podstawa nabycia przez Małżonków – dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego prawa do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, przydział, w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,
 • zaświadczenie ze spółdzielni, w której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu przysługuje prawo do danego lokalu oraz o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu, a w przypadku gdy w akcie ma być zawarty wniosek o założenie księgi wieczystej zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową do założenia księgi wieczystej ze szczegółowym opisem lokalu oraz wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki na której posadowiony jest budynek.

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

 • podstawa nabycia przez Małżonków – dokument, który stanowi tytuł prawny do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej.

Nieruchomość gruntowa zabudowana lub niezabudowana

 • podstawa nabycia przez Małżonków – dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do nieruchomości), np. wypis aktu notarialnego, w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, jeśli opis nieruchomości w księdze wieczystej jest niezgodny z opisem nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków lub w przypadku konieczności odłączenia części nieruchomości do nowej księgi wieczystej,
 • przy podziale nieruchomości: mapa z projektem podziału nieruchomości i ostateczna decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych działki oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej na wszystkie działki powstałe z podziału,
 • zaświadczenie o podjętej uchwale o rewitalizacji i prawie pierwokupu lub braku takich uchwał dla nieruchomości,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w uproszczonym planie urządzenia lasów lub decyzji z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, albo braku takich dokumentów dla nieruchomości,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku,
 • zaświadczenie o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy lub decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy (ostateczna),
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach i podatkach związanych z nieruchomością,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych (w przypadku nieruchomości zabudowanej).

W akcie notarialnym nabywca może wyrazić zgodę na późniejsze wymeldowanie lub późniejsze rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego. Wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy, niemniej dla strony nabywającej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu/budynku mieszkalnego przed zawarciem aktu. Jeżeli tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, która jest dość długotrwała.

Testament

 • dane Testatora (osoby, która chce sporządzić testament), to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • dowód osobisty lub paszport należy przynieść na wyznaczony termin spotkania,
 • dane Spadkobiercy, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Spadkobiercą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - firma, numery KRS, REGON, NIP, adres siedziby,
 • w przypadku zapisu lub zapisu windykacyjnego w testamencie - określenie przedmiotu zapisu.

TESTAMENT Z ZAPISEM/ZAPISEM WINDYKACYJNYM

W przypadku, gdy testament ma zawierać zapis lub zapis windykacyjny, którego przedmiotem jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

 • podstawa nabycia przez Testatora – dokument, który stanowił tytuł prawny do spółdzielczego prawa do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inny dokument,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,
 • zaświadczenia ze spółdzielni, w której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu przysługuje prawo do danego lokalu.

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

 • podstawa nabycia przez Testatora – dokument, który stanowi tytuł prawny do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego lub inny dokument,
 • numer księgi wieczystej.

Nieruchomość gruntowa zabudowana lub niezabudowana

 • podstawa nabycia przez Testatora – dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do nieruchomości), np. wypis aktu notarialnego lub inny dokument,
 • numer księgi wieczystej.

Poświadczenie dziedziczenia

Postępowanie spadkowe przeprowadzane przed notariuszem składa się z kilku następujących po sobie etapów. W przypadku pozostawienia przez Spadkodawcę testamentu notariusz sporządza protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu. Następnie sporządza protokół dziedziczenia, przy udziale wszystkich osób mogących wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi oraz testamentowi. W ostatnim etapie sporządza Akt Poświadczenia Dziedziczenia. Wszystkie te czynności mogę zostać przeprowadzone jednego dnia.

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane/dokumenty:

 • dane dotyczące Spadkodawcy, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, ostatni adres zamieszkania, informacje o obywatelstwie i miejscu zwykłego pobytu Spadkodawcy w chwili śmierci, data zgonu,
 • dane Spadkobierców, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, PESEL, adres zamieszkania,
 • dowód osobisty lub paszport należy przynieść na wyznaczony termin spotkania,
 • informacja, czy w skład spadku wchodzą nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste (jeśli tak – podanie numerów tych ksiąg wieczystych),
 • odpis skrócony aktu zgonu Spadkodawcy,
 • numer PESEL Spadkodawcy – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, anulowany dowód osobisty lub paszport Spadkodawcy,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego Spadkobierców (odpis skrócony aktu małżeństwa pozostającego przy życiu małżonka Spadkodawcy, w przypadku pozostałych Spadkobierców: w odniesieniu do mężczyzn - odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa, w odniesieniu do kobiet – odpis skrócony aktu urodzenia, jeśli kobieta nie zmieniała nazwiska, odpis skrócony aktu małżeństwa – jeśli kobieta zawarła związek małżeński i zmieniła nazwisko),
 • testament lub testamenty pozostawione przez Spadkodawcę, jeżeli istnieją,
 • wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę zawartą przez Spadkobiercę z przyszłym Spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia po nim – jeśli była zawarta.

Oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku

 • dane osoby składającej oświadczenie, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, PESEL, adres zamieszkania,
 • dowód osobisty lub paszport należy przynieść na wyznaczony termin spotkania,
 • odpis skrócony aktu zgonu Spadkodawcy,
 • informacje o pozostałych Spadkobiercach ustawowych: imiona i nazwisko oraz adresy zamieszkania,
 • informacje o istnieniu, treści i miejscu przechowywania testamentów Spadkodawcy, jeżeli zostały sporządzone.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

 • dane osoby poddającej się egzekucji, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • dowód osobisty lub paszport należy przynieść na wyznaczony termin spotkania,
 • w przypadku, jeśli stroną oświadczenia ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – firma, dane osobowe przedstawicieli, numery KRS, REGON, NIP, adres siedziby,
 • jeśli składający oświadczenie pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
 • dane wierzyciela, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli wierzycielem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - firma, numery KRS, REGON, NIP, adres siedziby,
 • dokument, z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji (np. umowa najmu, dzierżawy, pożyczki).

Fundacja

 • dane Fundatorów, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, PESEL, adres zamieszkania,
 • dowód osobisty lub paszport należy przynieść na wyznaczony termin spotkania,
 • w przypadku, jeśli Fundatorem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – firma, dane osobowe przedstawicieli, numery KRS, REGON, NIP, adres siedziby,
 • firma Fundacji,
 • siedziba Fundacji (miejscowość),
 • cele Fundacji,
 • sposób realizacji celów Fundacji,
 • oznaczenie, czy Fundacja będzie miała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przedmiot działalności Fundacji (np. wskazanie numerów PKD) – jeśli Fundacja będzie miała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wysokość funduszu założycielskiego, a także sposób jego wniesienia (wkład pieniężny, wkład niepieniężny - opis); jeśli Fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą oznaczenie kwoty przeznaczonej z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą (nie mniej niż 1.000 zł).

Hipoteka

 • dane osoby ustanawiającej hipotekę, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • dowód osobisty lub paszport należy przynieść na wyznaczony termin spotkania,
 • w przypadku, jeśli składającym oświadczenie ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – firma, dane osobowe przedstawicieli, numery KRS, REGON, NIP, adres siedziby,
 • jeśli składający oświadczenie pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
 • umowa kredytu, pożyczki lub inny dokument określający wierzytelność,
 • zaświadczenie banku (w przypadku kredytu) potrzebne do ustanowienia hipoteki,
 • podstawa nabycia nieruchomości lub prawa, na którym ma być ustanowiona hipoteka (akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczna decyzja administracyjna),
 • numer księgi wieczystej nieruchomości obciążanej hipoteką,
 • w przypadku, nabycia obciążanej nieruchomości lub prawa w drodze spadku lub zasiedzenia przed 01.01.2007 roku albo w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia po 01.01.2007 roku – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony, bądź też że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
 • dane wierzyciela, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, w przypadku, jeśli wierzycielem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - firma, numery KRS, REGON, NIP, adres siedziby,
 • określenie wysokości hipoteki.

Służebność

 • dane osoby ustanawiającej służebność, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • dowód osobisty lub paszport należy przynieść na wyznaczony termin spotkania,
 • w przypadku, jeśli składającym oświadczenie ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – firma, dane osobowe przedstawicieli, numery KRS, REGON, NIP, adres siedziby,
 • dane uprawnionego z tytułu służebności, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli uprawnionym ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - nazwa, numery KRS, REGON, NIP, adres siedziby,
 • określenie rodzaju służebności (gruntowa, osobista, przesyłu), treść służebności oraz oznaczenie nieruchomości, która ma zostać obciążona,
 • określenie, czy służebność jest odpłatna, czy nieodpłatna,
 • określenie, czy służebność zostanie ustanowiona na czas określony czy nieokreślony.

Dokumenty wymagane do ustanowienia służebności:

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła nieruchomość), np. wypis aktu notarialnego, w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej,
 • jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
 • w przypadku, nabycia obciążanej nieruchomości w drodze spadku lub zasiedzenia przed 01.01.2007 roku albo w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia po 01.01.2007 roku – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony, bądź też że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Depozyt notarialny

ZŁOŻENIE DO DEPOZYTU PIENIĘDZY LUB PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

 • dane osoby składającej do depozytu pieniądze lub papiery wartościowe, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, PESEL, adres zamieszkania,
 • dowód osobisty lub paszport należy przynieść na wyznaczony termin spotkania,
 • w przypadku, jeśli składającym ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – firma, dane osobowe przedstawicieli, numery KRS, REGON, NIP, adres siedziby,
 • kwota składana do depozytu,
 • oznaczenie czynności, w związku z którą składany jest depozyt,
 • oznaczenie obiektywnych warunków wydania depozytu, ze wskazaniem podmiotu uprawnionego do jego odebrania, numerów rachunków bankowych, na który depozyt ma zostać wydany (w przypadku złożenia do depozytu pieniędzy) oraz terminów wydania depozytu uprawnionemu.

Spółki

 • dane Wspólników, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • dowód osobisty lub paszport należy przynieść na wyznaczony termin spotkania,
 • w przypadku, jeśli wspólnikiem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – firma, dane osobowe przedstawicieli, numery KRS, REGON, NIP, adres siedziby,
 • jeśli Wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
 • firma Spółki,
 • siedziba Spółki (miejscowość),
 • czas trwania Spółki,
 • przedmiot działalności Spółki (np. wskazanie numerów PKD).

ZAŁOŻENIE

W Spółkach osobowych (Spółka jawna, partnerska, komandytowa):

 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego Wspólnika, ich wartość oraz określenie sposobu pokrycia wkładów (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu),
 • określenie sposobu udziału Wspólników w zyskach i stratach Spółki.

W Spółce partnerskiej:

 • wskazanie nazwiska co najmniej jednego partnera, które będzie ujawnione w firmie spółki,
 • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach Spółki,
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku gdy partner lub partnerzy zgodzili się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak Wspólnik spółki jawnej,
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki,
 • określenie, czy prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierzone zostanie Zarządowi.

W Spółce komandytowej:

 • określenie, który Wspólnik będzie komplementariuszem,
 • wskazanie nazwiska/firmy komplementariusza, który będzie ujawniony w firmie spółki,
 • określenie, który Wspólnik będzie komandytariuszem oraz wskazanie sumy komandytowej,
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego Wspólnika, ich wartości oraz określenie sposobu pokrycia wkładów.

W Spółce komandytowo-akcyjnej:

 • określenie, który Wspólnik będzie komplementariuszem,
 • wskazanie nazwiska/firmy komplementariusza, który będzie ujawniony w firmie spółki,
 • wskazanie nazwisk i imion albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedzib, adresów albo adresów do doręczeń,
 • określenie wkładów wnoszonych przez komplementariuszy, ich wartość oraz określenie sposobu pokrycia wkładów,
 • wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania,
 • liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
 • wartość nominalna akcji i ich liczba ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
 • organizacja walnego zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

W Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • wysokość kapitału zakładowego,
 • liczba udziałów oraz ich wartość nominalna,
 • liczba udziałów przypadających na poszczególnych Wspólników,
 • sposób pokrycia kapitału,
 • liczba Członków Zarządu i sposób reprezentacji Spółki,

W Spółce Akcyjnej:

 • wysokość kapitału zakładowego (nie mniej niż 100.000 złotych), określenie kwoty wpłaconej przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego oraz wskazanie, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
 • liczba akcji, ich wartość nominalna (nie mniej niż 1 grosz za jedną akcję),
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli,
 • liczba akcji przypadających na poszczególnych Wspólników,
 • liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
 • sposób pokrycia kapitału,
 • liczba Członków Zarządu oraz sposób reprezentacji Spółki,
 • Rada Nadzorcza (określenie liczby Członków),
 • wskazanie podmiotu uprawnionego do ustalenia składu Zarządu lub Rady Nadzorczej,
 • pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.

Przy zmianie umowy Spółki konieczne są:

 • numer KRS Spółki,
 • ostatni tekst jednolity umowy Spółki,
 • opis zmian w umowie/statucie Spółki (np. projekty uchwały),
 • aktualna lista wspólników/akcjonariuszy Spółki,
 • tryb zwołania Zgromadzenia Wspólników.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.